Banner Nidzica

IV EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W POWIECIE NIDZICKIM

Poleć
Uchwała w sprawie zatwierdzenia zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2024 r. oraz ogłoszenia wyników glosowania

OGŁOSZENIE NABORU

Na realizację Budżetu Obywatelskiego Powiatu Nidzickiego zostanie przeznaczona kwota w wysokości 68 000 zł. Łączny koszt realizacji projektów inwestycyjnych tzw. twardych w poszczególnych gminach nie może przekroczyć kwoty 11 000 zł, natomiast łączny koszt realizacji projektów nieinwestycyjnych tzw. miękkich nie może przekroczyć kwoty 3 000 zł.

Propozycje zadań do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego można składać w okresie od 1 września 2023 r. do 22 września 2023 r. na załączonym poniżej formularzu (w formie papierowej: Starostwo Powiatowe w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica lub w formie elektronicznej: sekretariat@powiatnidzicki.pl).

Szczegóły dotyczące Budżetu Obywatelskiego znajdują się w poniższych załącznikach:

Zobacz poprzednie edycje Budżetu Obywatelskiego


Ostateczna lista przyjętych zadań, które zostaną poddane konsultacjom społecznym poprzez głosowanie mieszkańców.

Zarząd Powiatu Nidzickiego na posiedzeniu w dniu 27 października 2023 r. ustalił ostateczną listę przyjętych zadań, które zostaną poddane konsultacjom społecznym poprzez głosowanie mieszkańców.

 

Budżet obywatelski powiatu nidzickiego na 2024 r.  głosowanie od 2 listopada do 17 listopada 2023 r.

Procedura głosowania:

 1. Wyboru zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego dokonują mieszkańcy powiatu nidzickiego w głosowaniu jawnym, bezpośrednim i powszechnym.
 2. Uprawnieni do głosowania są wszyscy mieszkańcy powiatu nidzickiego.
 3. Każda uprawniona osoba może oddać tylko jeden głos na zgłoszone zadanie z gminy w której mieszka – można wypełnić tylko jedną kartę. W przypadku stwierdzenia oddania głosów przez jedną osobę na więcej niż jedno zadanie wszystkie głosy oddane przez tę osobę uznane zostaną za nieważne.
 4. Głos oddaje się za pomocą karty do głosowania. Obowiązująca karta do głosowania zamieszczona jest na stronie internetowej www.bip.powiatnidzicki.pl w zakładce Budżet Obywatelski (kartę do głosowania można samodzielnie wydrukować) oraz w siedzibach urzędów, w których można oddać głos.
 5. Głosowanie, w tym wydawanie kart, odbywa się w godzinach pracy urzędów:
 • w Starostwie Powiatowym w Nidzicy,
 • w Urzędzie Miejskim w Nidzicy,
 • w Urzędzie Gminy w Kozłowie,
 • w Urzędzie Gminy w Janowie,
 • w Urzędzie Gminy w Janowcu Kościelnym. 
 1. Wypełnioną kartę do głosowania należy wrzucić do urny w jednym ze wskazanych wyżej miejsc lub wysłać pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica (decyduje data wpływu do Starostwa) w terminie do 17 listopada 2023 r.
 2. Karty do głosowania będą weryfikowane pod kątem spełniania wymogów formalnych. Karty wypełnione niewłaściwie, niezawierające wymaganych danych oraz niezawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych będą uznane za nieważne.
 3. W przypadku stwierdzenia oddania głosu przez osoby nieuprawnione, głosy oddane przez te osoby uznane będą za nieważne.
 4. Ustalanie wyników głosowania polega na zsumowaniu wszystkich ważnych głosów oddanych na każdą propozycję zadań poddanych pod głosowanie.
 5. Za wybrane do realizacji uznaje się zadania, które uzyskały największą liczbę ważnych głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski.
 6. Jeśli środki na realizację kolejnego zadania z listy nie będą wystarczające, uwzględnione zostaną pierwsze z następnych zadań na liście, którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków.
 7. Informacja o wynikach głosowania podawana będzie do publicznej wiadomości przez Zarząd Powiatu Nidzickiego po podjęciu uchwały w sprawie zatwierdzenia zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.
Skip to content