Banner Nidzica
Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia

Deklaracja Dostępności

Wstęp deklaracji

Starostwo Powiatowe w Nidzicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej bip.powiatnidzicki.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.powiatnidzicki.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2008-06-25. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-03

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności 

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Nidzicy ul. Traugutta 23:
 • Do budynku prowadzą dwa wejścia,
 • Do wejścia głównego z chodnika od ul. Traugutta prowadzą schody zaopatrzone z obu stron w barierki ułatwiające wejście na parter budynku,
 • Do wejścia z tyłu budynku prowadzą schody zaopatrzone w barierki,
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze,
 • W budynku nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
 • W budynku nie ma windy,
 • Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem: 089 625 32 79, gdzie zostanie wyznaczony i umówiony urzędnik właściwy do obsługi,
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku,
 • Z tyłu budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • W Starostwie nie ma pętli indukcyjnych,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększanym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nidzicy ul. Olsztyńska 28
 • Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Olsztyńskiej,
 • Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich nie ma możliwości wstępu,
 • W budynku nie ma windy,
 • Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem: 089 541 33 67, gdzie zostanie wyznaczony i umówiony urzędnik właściwy do obsługi,
 • Przed budynkiem są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dane kontaktowe

Osobami wyznaczonymi do kontaktu w sprawach dostępności cyfrowej i architektonicznej w powiecie nidzickim są Piotr Iwanicki oraz Jarosław Komoszyński.
Dane kontaktowe:
 • email: dostep@powiatnidzicki.pl
 • skrytka epuap: /starostwo_nidzica/SkrytkaESP
 • adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica
 • telefon: 0 89 625 23 84; 0 89 625 32 79
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl (http://www.rpo.gov.pl)

image_pdfPDFimage_printDrukuj
Skip to content