Banner Nidzica

Ogłoszenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na rozbudowę i przebudowę budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji w tym rozbiórka istniejących garaży i budowa budynku garażowego przy ul. Traugutta 23

Poleć

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji w tym rozbiórka istniejących garaży i budowa budynku garażowego przy ul. Traugutta 23.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót określa dokumentacja, stanowiąca załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ lub Specyfikacją) oraz projekt umowy o roboty budowlane stanowiący załącznik Rozdziału III do SWZ.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Formularz oferty wraz z załączonymi formularzami (nr 1, nr 2 i nr 3)

Wzór umowy

Pytania i odpowiedzi 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Pytania i odpowiedzi 2

Załączniki do Pytania i odpowiedzi 2

Pytania i odpowiedzi 3

Pytania i odpowiedzi 4

Pytania i odpowiedzi 5

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi 6

Załączniki do Pytania i odpowiedzi 6

Pytania i odpowiedzi 7

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Pozostałe załączniki ze względu na duży rozmiar znajdują się pod adresem: https://bip.powiatnidzicki.pl/zamowienia_publiczne/137/477/Rozbudowa_i_przebudowa_budynku_Starostwa_Powiatowego_w_Nidzicy_wraz_z_0D_0Azagospodarowaniem_terenu_posesji_w_tym_rozbiorka_istniejacych_garazy_i_budowa_budynku_0D_0Agarazowego_przy_ul__Traugutta_23/

Skip to content