Banner Nidzica

ZDALNA SZKOŁA

Poleć

Powiat Nidzicki  w dniu 22 kwietnia 2020 r. podpisał umowę o powierzenie grantu nr 495/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt komputerowy (laptopy) celem prowadzenia zdalnego nauczania w szkołach, których organem prowadzącym jest Powiat Nidzicki. Laptopy zostaną przekazane do Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie, a następnie będą użyczone uczniom, celem realizacji zdalnego nauczania.

Całkowita wartość przyznanego grantu na realizację projektu wynosi 69 999,90 zł i stanowi 100% wydatków kwalifikowalnych.

Projekt został zrealizowany do dnia 22 października 2020 r.

Skip to content