Banner Nidzica

PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19 W POWIECIE NIDZICKIM

Poleć

Powiat Nidzicki  w dniu 10 grudnia 2020 r. podpisał umowę o dofinansowanie realizacji projektu nr RPWM.11.02.03-28-0039/20, pn. „Przeciwdziałanie COVID-19 w Powiecie Nidzickim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 – „Włączenie społeczne”, Działanie 11.2 – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.

Celem głównym projektu  jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się pandemii, zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych zakażeniem poprzez przygotowanie miejsca odbywania kwarantanny na terenie Internatu w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie.

Całkowita wartość zadania wynosi 145 118,75 zł z tego dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa wynosi  137 862,75 zł. Wkład własny Powiatu Nidzickiego w realizację projektu to 7 256,00 zł.

Projekt został zrealizowany w okresie 02.11.2020 – 28.02.2021 r.

Skip to content