Banner Nidzica

Zadania realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia - PGR

Tablica_pore

Zadanie, pn. „Budowa nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej na potrzeby Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji
w Nidzicy (PORE) w ramach budownictwa modułowego”.


Powyższe zadanie dotyczy budowy budynku modułowego o powierzchni ok. 500 m2 spełniającego wszelkie zasady dostępności. Planuje się przygotowanie terenu wraz z pracami rozbiórkowymi, budowę pawilonu o powierzchni ok. 500 m2 wraz z przygotowaniem podłoża, wykonanie podłogi, ścian działowych oraz instalacji, kompleksowe wykończenie wnętrza pawilonu, kompleksowe wyposażenie pawilonu w sprzęt i urządzenia oraz zagospodarowanie terenu.

Okres realizacji zadania: powyżej 12 miesięcy. Przewidywany termin zakończenia inwestycji 31.12.2023 r. Przewidywana wartość inwestycji 1 900 000,00 zł, w tym przyznane dofinansowanie 1 860 000,00 zł.

Zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy i utworzenie nowoczesnych pracowni edukacyjnych”.

Powyższe zadanie dotyczy adaptacji zewnętrznej budynku (dach i ocieplenie), adaptacji wewnętrznej budynku (przebudowa wewnętrzna ścian, instalacji elektrycznej i wodociągowej, bramy wjazdowe, drzwi), wyposażenie pracowni technologii samochodowej w środki dydaktyczne, wyposażenie pracowni obrabiarek sterowych numerycznie CNC i programowanie w środki dydaktyczne i maszyny.

Okres realizacji zadania: powyżej 12 miesięcy. Przewidywany termin zakończenia inwestycji 31.08.2024 r.
Przewidywana wartość inwestycji 2 810 000,00 zł, w tym przyznane dofinansowanie 2 753 500,00 zł.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga

tablica_polskilad_II

Zadanie pn. „Modernizacja dróg w powiecie nidzickim”.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja dróg powiatowych tj. rozbudowa, przebudowa oraz remonty odcinków dróg i ulic powiatowych. Szczegółowy zakres robót zostanie zawarty w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót, SWZ oraz w projekcie umowy i obejmuje w szczególności:
roboty ziemne, roboty rozbiórkowe, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni, budowę chodników, regulację poboczy, odtworzenie rowów, oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome, remont istniejącego obiektu mostowego, przebudowę kolizji (sieci energetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, wodne i kanalizacyjne), budowę kanalizacji deszczowej.

Przewidywana wartość inwestycji 15 000 000,00 zł, w tym przyznane dofinansowanie 14 250 000,00 zł.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza

tablica_polski_lad_I_drogi

Zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu nidzickiego”

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja sieci dróg powiatowych. Szczegółowy zakres robót zostanie zawarty w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót, SWZ oraz w projekcie umowy i obejmuje w szczególności: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, elementy ulic, oznakowanie poziome i pionowe.

Przewidywana wartość inwestycji 12 940 000,00 zł, w tym przyznane dofinansowanie 12 293 000,00 zł.

tablica_polskilad_covid

Zadanie pn. „Przeciwdziałanie COVID-19 poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nidzicki”

Powyższe zadanie dotyczy modernizacji infrastruktury edukacyjnej w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nidzicki. Robota budowlana obejmuje:
1) Remont sanitariatów w trzech placówkach oświatowych powiatu nidzickiego:

a) Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących, Jagarzewo 54, 13-113 Janowo – 3 łazienki;

b) Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Jagiełły 1, 13-100 Nidzica – 1 łazienka;

c) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących - 16 łazienek,

2) Modernizację Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jagiełły 1 w Nidzicy.

Przewidywana wartość inwestycji 2 058 000,00 zł, w tym przyznane dofinansowanie 1 749 300,00 zł.

Skip to content