Banner Nidzica

TIK? Tak! Rozwijamy się zawodowo w ZSZiO w Nidzicy

Poleć

Powiat Nidzicki  w dniu 30 czerwca 2023 r. podpisał umowę o dofinansowanie realizacji projektu nr RPWM.09.03.01-28-0004/23-00, pn. „TIK? Tak! Rozwijamy się zawodowo w ZSZiO w Nidzicy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 – Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.1 – Infrastruktura kształcenia zawodowego.

Celem Projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej 298 uczniów ZSZiO w Nidzicy, poprzez stworzenie warunków do nowoczesnego nauczania zawodowego, odzwierciedlającego rzeczywiste warunki pracy w nauczanych zawodach (technik ekonomista, informatyk, pojazdów samochodowych), do końca 2023 roku.   

Efektem realizacji projektu będzie wsparcie co najmniej 298 uczniów Technikum w ZSZiO w Nidzicy w zakresie dostępu do wysokiej klasy nowoczesnej bazy dydaktycznej, gwarantującej:

– realizację programów nauczania oraz zwiększającej atrakcyjność i skuteczność przekazu treści nauczania w 3 zawodach (technik ekonomista, informatyk, pojazdów samochodowych),

– dostosowanie bazy dydaktycznej i metod nauczania do odzwierciedlenia rzeczywistych warunków pracy zwiększającej szanse tych uczniów na rynku pracy

– podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów o rzeczywistych warunkach pracy w nauczanych zawodach, w tym wykorzystania nowoczesnych technologii, do końca 2023 roku.

W zakresie rzeczowym projektu przewidziano wyposażenie pracowni w Technikum w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb pracodawców, m.in. komputery/laptopy nauczycieli i uczniów, urządzenia peryferyjne, wizualizery, monitor.

Skip to content