Banner Nidzica

Projekt #PowiAED_Nidzicki

Poleć

Informujemy Państwa, że z inicjatywy KP PSP w Nidzicy, w porozumieniu ze Starostą Powiatu Nidzickiego a jednocześnie Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Panem Marcinem Palińskim, rozpoczynamy realizację projektu o nazwie „PowiAED Nidzicki”.

Projekt został zainspirowany niedawnymi wydarzeniami w na stacji kolejowej Warszawie, gdzie dzięki urządzeniu AED (Automated External Defibrillator – Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny) uratowano życie człowieka, u którego stwierdzono nagłe zatrzymanie krążenia (NZK). Dzięki zdecydowanemu działaniu, pomysłowości oraz świetnej koordynacji współpracujących ze sobą osób i różnych podmiotów zadziałał łańcuch przeżycia i uratowano wartość najwyższą – ludzkie życie!

Doniesienia medialne coraz częściej informują, że dzięki defibrylatorowi uratowano kolejne istnienie. Urządzenia te pozwalają na bardzo skuteczną pomoc a ich dostępność powinna być proporcjonalna do zaludnienia danego obszaru:
„Nagłe zatrzymanie krążenia jest główną przyczyną śmierci w Europie i w zależności od przyjętej definicji, jest rozpoznawane u 350 000-700 000 osób rocznie. Podczas wstępnej analizy rytmu serca w około 25-30% przypadków stwierdza się migotanie komór, a prawdopodobnie u znacznie większego odsetka osób w momencie utraty przytomności występuje migotanie komór lub szybki częstoskurcz komorowy, jednak do chwili wykonania pierwszej analizy rytmu serca, przechodzi już w gorzej rokującą asystolię.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa w połączeniu z defibrylacją w ciągu 3-5 minut od utraty przytomności może pozwolić na skuteczną reanimację w 49-75% przypadków, a każda minuta opóźnienia defibrylacji zmniejsza prawdopodobieństwo przeżycia o 10-12%. Automatyczny defibrylator zewnętrzny przeznaczony jest do użycia przez każdą osobę (najlepiej przeszkoloną), która jest świadkiem zdarzenia, w którym wymagana jest resuscytacja krążeniowo-oddechowa.” (Wikipedia)

Ratowniczy sposób myślenia skłonił nas do analizy sytuacji, ponieważ każde działanie w straży pożarnej opiera się na rozpoznaniu. W dyskusjach internetowych pojawiły się nawiązania do mapy typu open source, na której można nanosić dostępne w danym obszarze defibrylatory. Okazało się, że powiat nidzicki ma obecnie zarejestrowane zaledwie….3 urządzenia! To oczywiście nie jest pełna informacja, ponieważ wiemy doskonale, że tych urządzeń jest więcej ! Dlatego w porozumieniu z Panem Starostą – Prezesem ZOP ZOSP RP postanowiliśmy realizować nasz autorski projekt „PowiAED Nidzicki”.


(Mapa Open Source urządzeń AED)


Propozycja działań przedstawiona podczas zebrania Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nidzicy:

1. Rozpowszechnienie wśród jednostek OSP powiatu nidzickiego apelu o przeprowadzenie rozpoznania liczby i umiejscowienia defibrylatorów na lokalnym terenie.

2. Naniesienie istniejących urządzeń AED na mapę open source.

3. Podjęcie starań o pozyskanie środków na zakup i umiejscowienie kolejnych urządzeń.
4. Stworzenie koncepcji programu edukacyjnego skierowanego do społeczeństwa powiatu w celu upowszechnienia wiedzy na temat korzystania z urządzeń AED.

5. Przeprowadzenie serii szkoleń w miesiącu maju połączonych z obchodami Dnia Strażaka we współpracy z podmiotami wspierającymi.

6. Nagłośnienie i popularyzacja akcji na terenie województwa i kraju poprzez struktury ZOSP RP oraz samorządów terytorialnych, a także zwrócenie się o pomoc i wsparcie do organów administracji rządowej.

Plan działania został zatwierdzony przez Zarząd. Nie bez znaczenia jest fakt, że w skład zarządu wchodzą m.in. Pan Burmistrz Nidzicy oraz Wójtowie gmin: Janowiec Kościelny, Kozłowo oraz Janowo. To wspaniały przykład tego, jak administracja publiczna oraz władze samorządowe współpracują na rzecz mieszkańców powiatu oraz obywateli przebywających na naszym urokliwym i gościnnym terenie.

Nasz projekt stawia na zaangażowanie struktur OSP – czyli lokalnych strażaków, w działania organizacyjne i popularyzacyjne, na zaangażowanie lokalnych grup i przedsiębiorców, edukację społeczną i poprawę stanu bezpieczeństwa wszystkich obywateli!


Możemy się też pochwalić pierwszymi sukcesami! Na mapie pojawiło się kilka nowych urządzeń wprowadzonych przez strażaków PSP i OSP a Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Marek Augustynowicz w asyście swojego zastępcy wraz z władzami OSP Napiwoda (Prezes ks. Andrzej Bawirsz oraz Naczelnik dh Marcin Domańśki) odwiedzili lokalny tartak w Napiwodzie i spotkali się z Prezesem Zarządu, Panem Maciejem Remuszko.

Poruszone zostały kwestie współpracy z PSP i OSP, funkcjonowania nowej sieci hydrantowej oraz organizacji ćwiczeń na terenie zakładu, a także sprawa zakupu AED na potrzeby zakładu pracy oraz lokalnego społeczeństwa. Pan Prezes zadeklarował wolę zakupu urządzenia i umieszczenia go w miejscu ogólnodostępnym.

Gratulujemy decyzji i dziękujemy za włączenie się w projekt oraz podjęcie działań na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa dla lokalnej społeczności.

Skip to content