1

Projekt „Doskonalimy zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego

logo unijne

Sorriso Jolanta Król w partnerstwie z Powiatem Nidzickim realizuje projekt nr pod nazwą „Doskonalimy zawodowców”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych u minimum 90% z 43 uczniów Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie zwiększające ich szanse na rynku pracy, przez . realizację staży zawodowych dla 15 uczniów i kursów dla 43 uczniów, a także podniesienie kompetencji zawodowych 10 nauczycieli z Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie, przez . kursy i szkolenia oraz dostosowanie jakości nauczania w szkole do potrzeb przedsiębiorstw przez . unowocześnienie wyposażenia pracowni gastronomicznej i pracowni językowej.

Okres realizacji projektu od do r.

Całkowita wartość projektu wynosi 495 965,07 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego to 421 570,30 zł.
Wkład własny Powiatu Nidzickiego wynosi w realizację projektu wynosi 45 192,00zł.