Banner Nidzica

Projekt „Doskonalimy zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego

Poleć

logo unijne

Sorriso Jolanta Król w partnerstwie z Powiatem Nidzickim realizuje projekt nr RPWM.02.04.01-28-0051/20 pod nazwą „Doskonalimy zawodowców”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych u minimum 90% z 43 uczniów Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie zwiększające ich szanse na rynku pracy, przez m.in. realizację staży zawodowych dla 15 uczniów i kursów dla 43 uczniów, a także podniesienie kompetencji zawodowych 10 nauczycieli z Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie, przez m.in. kursy i szkolenia oraz dostosowanie jakości nauczania w szkole do potrzeb przedsiębiorstw przez m.in. unowocześnienie wyposażenia pracowni gastronomicznej i pracowni językowej.

Okres realizacji projektu od 01.01.2021 do 31.08.2022 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 495 965,07 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego to 421 570,30 zł.
Wkład własny Powiatu Nidzickiego wynosi w realizację projektu wynosi 45 192,00zł.

Skip to content