Banner Nidzica

CYFROWE SZKOŁY POWIATU NIDZICKIEGO – STAWIAMY NA TECHNOLOGIE IT!

Poleć

Powiat Nidzicki w dniu 30 maja 2019 r. podpisał umowę o dofinansowanie realizacji projektu nr RPWM.09.03.04-28-0048/17, pn. „Cyfrowe Szkoły Powiatu Nidzickiego – Stawiamy na technologie IT!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 – Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.4 – Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej.

Celem głównym projektu jest stworzenie warunków dla nowoczesnego nauczania, w tym w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, cyfrowych i humanistycznych, w ponadgimnazjalnych szkołach ogólnokształcących w Powiecie Nidzickim, poprzez doposażenie placówek w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne i narzędzia TIK (Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych).

Całkowita wartość zadania wynosi 199 753,70 zł z tego dofinansowanie z UE w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego wynosi 168 031,14 zł. Wkład własny Powiatu Nidzickiego w realizację projektu to 31 722,56 zł.

Projekt został zrealizowany w okresie 01.06.2019 – 31.10.2019 r.

Skip to content