Banner Nidzica

I EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W POWIECIE NIDZICKIM

Poleć

Lista zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Powiatu Nidzickieg w 2021 r. oraz wyniki głosowania.

Zarząd Powiatu w Nidzicy na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2020 r. zatwierdził listę zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 r. Poniżej lista zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Powiatu Nidzickiego w 2021 r. oraz wyniki głosowania.

Uchwała lista zadań wyniki głosowania.pdf

Ostateczna lista propozycji zadań do poddania konsultacjom społecznym

Zarząd Powiatu w Nidzicy na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2020 r. ustalił ostateczną listę propozycji zadań do poddania konsultacjom społecznym. Głosowanie trwa do 10 grudnia. Poniżej lista propozycji zadań i karty do głosowania.

Uchwała_ostateczna_lista_zadań.pdf

Karta_do_głosowania_JANOWIEC_KOŚCIELNY.docx

Karta_do_głosowania_KOZŁOWO.docx

Karta_do_głosowania_NIDZICA.docx

Procedura głosowania:

 1. Wyboru zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego dokonują mieszkańcy powiatu nidzickiego w głosowaniu jawnym, bezpośrednim i powszechnym.
 2. Uprawnieni do głosowania są wszyscy mieszkańcy powiatu nidzickiego.
 3. Każda uprawniona osoba może oddać tylko jeden głos na zgłoszone zadanie z gminy w której mieszka – można wypełnić tylko jedną kartę. W przypadku stwierdzenia oddania głosów przez jedną osobę na więcej niż jedno zadanie wszystkie głosy oddane przez tę osobę uznane zostaną za nieważne.
 4. Głos oddaje się za pomocą karty do głosowania. Obowiązująca karta do głosowania zamieszczona jest na stronie internetowej www.bip.powiatnidzicki.pl w zakładce Budżet Obywatelski (kartę do głosowania można samodzielnie wydrukować) oraz w siedzibach urzędów, w których można oddać głos.
 5. Głosowanie, w tym wydawanie kart, odbywa się w godzinach pracy urzędów:
 • w Starostwie Powiatowym w Nidzicy,
 • w Urzędzie Miejskim w Nidzicy,
 • w Urzędzie Gminy w Kozłowie,
 • w Urzędzie Gminy w Janowie,
 • w Urzędzie Gminy w Janowcu Kościelnym. 
 1. Wypełnioną kartę do głosowania należy wrzucić do urny w jednym ze wskazanych wyżej miejsc lub wysłać pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica (decyduje data wpływu do Starostwa) w terminie do 10 grudnia 2020 r.
 2. Karty do głosowania będą weryfikowane pod kątem spełniania wymogów formalnych. Karty wypełnione niewłaściwie, niezawierające wymaganych danych oraz niezawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych będą uznane za nieważne.
 3. W przypadku stwierdzenia oddania głosu przez osoby nieuprawnione, głosy oddane przez te osoby uznane będą za nieważne.
 4. Ustalanie wyników głosowania polega na zsumowaniu wszystkich ważnych głosów oddanych na każdą propozycję zadań poddanych pod głosowanie.
 5. Za wybrane do realizacji uznaje się zadania, które uzyskały największą liczbę ważnych głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski.
 6. Jeśli środki na realizację kolejnego zadania z listy nie będą wystarczające, uwzględnione zostaną pierwsze z następnych zadań na liście, którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków.
 7. Informacja o wynikach głosowania podawana będzie do publicznej wiadomości przez Zarząd Powiatu Nidzickiego po podjęciu uchwały w sprawie zatwierdzenia zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

Wstępna lista przyjętych zadań, które zostaną poddane konsultacjom społecznym
poprzez głosowanie mieszkańców i zadań odrzuconych

Zarząd Powiatu Nidzickiego na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2020 r. ustalił wstępną listę przyjętych zadań, które zostaną poddane konsultacjom społecznym poprzez głosowanie mieszkańców i zadań odrzuconych.

lista zadań, które zostaną poddane konsultacjom

Ogłoszenie naboru

Na realizację Budżetu Obywatelskiego Powiatu Nidzickiego zostanie przeznaczona kwota w wysokości 50 000 zł. Łączny koszt realizacji projektów inwestycyjnych tzw. twardych w poszczególnych gminach nie może przekroczyć kwoty 11 000 zł, natomiast łączny koszt realizacji projektów nieinwestycyjnych tzw. miękkich nie może przekroczyć kwoty 2 000 zł. Propozycje zadań do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego można składać do 13 listopada 2020 r. na załączonym poniżej formularzu (w formie papierowej: Starostwo Powiatowe w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica lub w formie elektronicznej: sekretariat@powiatnidzicki.pl).

Szczegóły dotyczące Budżetu Obywatelskiego znajdują się w poniżej w załącznikach.

Uchwała – zasady i tryb przeprowadzenia

Uchwała – podział wartości i harmonogram

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Skip to content