Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie. Podstawa prawna: Art. 173, 174 oraz Art. 209 znowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne (DU z 21.12.2012, poz. 1445), który dostosował polskie przepisy do dyrektyw unijnych 2009/136/WE i 2009/140/WE.

herb
KOMUNIKATY Z POWIATU NIDZICKIEGO

Komunikat Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Uprzejmie informujemy, iż Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Nidzicy w dniu 17.05.2022 r. (środa) będzie przyjmował interesantów w godzinach 8:00-15:30, natomiast w dniu 19.05.2023 r. (piątek) w godzinach 8:00-10:30

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI POJAZDÓW

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nidzicy przypomina, że na podstawie art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Natomiast zgodnie z art. 71 ust. 7 właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

Niewypełnienie wyżej wymienionych obowiązków w terminie skutkuje nałożeniem kary pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł. Ustalając wysokość kary pieniężnej uwzględnia się zakres naruszenia, powtarzalność naruszeń oraz korzyści finansowe uzyskane z tytułu naruszenia ustawy.

Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
nie należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych

Zgodnie z ustawą o lasach, gospodarkę leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa prowadzi się na podstawie uproszczonych planów urządzenia lasu. Uproszczony plan urządzenia lasu to podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowywany dla określonego obiektu, zawierający opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej. Plan ten staje się podstawą do prowadzenia jakichkolwiek zabiegów gospodarczych w lasach. Zgodnie z art. 21 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1275) uproszczony plan urządzenia lasu sporządzany jest dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych – na zlecenie starosty, dla pozostałych lasów – na zlecenie i koszt właścicieli. W związku z powyższym Starosta Nidzicki informuje o konieczności dopełnienia przez właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa nie należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych obowiązku wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach polegającego na opracowaniu uproszczonych planów urządzenia lasu.
Skip to content