Banner Nidzica

Informacja o wyniku rokowań

Poleć

 

G.6840.1.2022                                                                                    Nidzica, dnia 02.12.2022 r.

 Starosta Nidzicki

podaje informację o wyniku rokowań

 

  1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

W dniu 30 listopada 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Nidzicy, ul. Traugutta 23, pokój nr 23 o godz. 11.00  odbyły się rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa.

  1. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:

Rokowania objęto nieruchomość gruntową, położoną w obrębie nr 2 miasta Nidzica, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka 155 o pow. 0,0046 ha, stanowiącą własność Skarbu Państwa, dla której w Sądzie Rejonowym w Nidzicy prowadzona jest księga wieczysta o numerze OL1N/00022305/0. Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość stanowi użytek Ba (tereny przemysłowe.

  1. Opis nieruchomości będącej przedmiotem rokowań:

Nieruchomość zabudowana jest budowlą byłej stacji transformatorowej. Budowla ta jest nieczynna, nie jest wyposażona w urządzenia.

Nieruchomość położona jest na terenie, który objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzicy i posiada przeznaczenie podstawowe : infrastruktura techniczna.

Nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym jakim jest służebność przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

  1. Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestniczenia w rokowaniach:

Liczba osób dopuszczonych do rokowań – 1

Liczba osób niedopuszczonych do rokowań – 0.

  1. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w rokowaniach:

Cena wywoławcza nieruchomości, położonej w obrębie nr 2 miasta Nidzica, oznaczonej jako działka nr 155 wynosiła 1 364,00 zł (słownie: tysiąc trzysta sześćdziesiąt cztery złote 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 255,06 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 06/100). Najwyższa cena osiągnięta w rokowaniach wyniosła 1 364,00 (słownie: tysiąc trzysta sześćdziesiąt cztery złote 00/100) w tym podatek VAT 23% w kwocie 255,06 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 06/100).

  1. Imię, nazwisko albo adres albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:

Roman Jan Brzozowski oraz Małgorzata Brzozowska

Skip to content