Banner Nidzica

Dostępny samorząd – granty

Poleć
dostępny samorząd granty

Powiat Nidzicki  w dniu 15 listopada 2022 r. podpisał umowę o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20214-2020, współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej usług publicznych świadczonych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nidzickiego osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami, a tym samym spełnienie minimalnych wymogów dostępności określonych w art. 6 ust. 1 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.    

Całkowita wartość zadania wynosi 288 600,00 zł z tego dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 194 585,66 zł, środki z dotacji celowej wynoszą 36 294,34 zł, a wkład własny Powiatu Nidzickiego w realizację grantu to 57 720,00 zł.

Planowany czas realizacji projektu pierwotnie ustalony został na okres od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r. Ostatecznie jednak czas realizacji przedsięwzięcia grantowego został przedłużony do 30.10.2023 r.

“Poprawa dostępności usług publicznych w Powiecie Nidzickim” to nie tylko tytuł realizowanego projektu ale również misja, która w czasie jego realizacji przyświecała zaangażowanym pracownikom Starostwa Powiatowego w Nidzicy. Cel zawarty w tytule został oczywiście osiągnięty, a inwestycje związane z tym projektem będą długo i skutecznie służyć klientom Starostwa Powiatowego w Nidzicy oraz Jednostek Organizacyjnych Powiatu Nidzickiego zapewniając odpowiedni poziom dostępności oferowanych usług.

Inwestycje polegały na zakupie i montażu hydraulicznego dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy oraz na zakupie i dostawie pętli indukcyjnych, materacy ewakuacyjnych i krzeseł ewakuacyjnych przeznaczonych dla Starostwa Powiatowego w Nidzicy oraz Jednostek Organizacyjnych Powiatu Nidzickiego.

 

Skip to content