1

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

herb

Zarząd Powiatu w Nidzicy ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej od nazwą prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym.

Oferty w zamkniętych kopertach, sporządzone wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U z 2018 r., poz. 2057), należy składać w terminie od r. do r. na adres:

Starostwo Powiatowe w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica, Biuro Obsługi Klienta, pok. 31 (I piętro).

Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Na kopercie należy wpisać: „Konkurs ofert na prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym”.

  • Uchwala Zarządu Powiatu Nr (.pdf, 383.6 KiB)
  • Wzór oferty (.docx, 54.3 KiB)
  • Klauzula (.docx, 17.9 KiB)