Banner Nidzica

Stawiamy na jakość! Poprawa infrastruktury kształcenia ogólnego w ZSZiO w Nidzicy

Poleć
Banner Fundusze Europejskie

Powiat Nidzicki  w dniu 31 października 2022 r. podpisał umowę o dofinansowanie realizacji projektu nr RPWM.09.03.04-28-0013/22, pn. „Stawiamy na jakość! Poprawa infrastruktury kształcenia ogólnego w ZSZiO w Nidzicy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 – Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.4 – Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej.

Celem głównym projektu jest poprawa warunków dla wysokiej jakości nowoczesnego nauczania, w tym w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, cyfrowych i humanistycznych, w liceum ogólnokształcącym w ZSZiO w Nidzicy, poprzez doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne i narzędzia TIK.   

Całkowita wartość zadania wynosi 505 814,00 zł z tego dofinansowanie z UE w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego wynosi 429 479,50 zł. Wkład własny Powiatu Nidzickiego w realizację projektu to 76 334,50 zł.

Projekt będzie zrealizowany w okresie 01.03.2023 – 31.08.2023 r.

Skip to content