Banner Nidzica

UWAGI I OPINIE DOTYCZĄCE „PROGRAMU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2023” MOŻNA ZGŁASZAĆ OD 25 SIERPNIA DO 23 WRZEŚNIA 2022 ROKU.

Poleć

Inicjatywa skierowana jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie

Celem ogólnym współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi jest wzmocnienie kapitału społecznego województwa warmińsko-mazurskiego przejawiającego się coraz większym współdziałaniem różnych podmiotów: społecznych, publicznych i prywatnych w realizacji zadań publicznych, w tym usług publicznych w zakresie przedmiotowym programu, coraz większym włączaniem organizacji pozarządowych w tworzenie i monitorowanie polityk publicznych oraz rozwojem warunków społecznej aktywności

Według danych Urzędu Statystycznego w Olsztynie (na 31 grudnia 2021 roku) w regionie zarejestrowanych było ogółem 5231 stowarzyszeń i organizacji społecznych i 806 fundacji – łącznie 6037 podmiotów (o 94 więcej niż w roku 2020). Włączając do powyższej liczby kościół katolicki (645), inne kościoły i związki wyznaniowe (107) oraz koła gospodyń wiejskich (364), to podmiotów społecznych w regionie jest ok. 7153 (o 114 więcej niż w roku 2020).

Uwagi i opinie można zgłaszać do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (adres: ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn) na wypełnionym formularzu lub mailem na adres: op@warmia.mazury.pl. O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Biura. Opinie, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

https://warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/aktualnosci/7815-program-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi

Skip to content