Banner Nidzica

12 milionów dla Cyfrowych Klubów Seniora

Poleć

12 mln zł na wsparcie Cyfrowych Klubów Seniora. W ramach konkursów Ministra Cyfryzacji podmioty działające na rzecz animacji i wsparcia osób starszych będą mogły zakupić nowoczesny sprzęt (laptop, tablet). Działanie kierowane jest do samorządów oraz organizacji pozarządowych i będzie wspierać walkę z wykluczeniem cyfrowym seniorów.

O dofinansowanie w trybie konkursowymw ramach programó Ministra Cyfryzacji mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego (placówki typu „Senior +”, w tym Dzienne Domy „Senior +” i Kluby „Senior +”) oraz organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty działające na rzecz osób starszych. 

Działanie zostało zaplanowane w dwóch konkursach każdy na kwotę 6 mln zł kierowanych do:

  1. Jednostek samorządu terytorialnego (placówki typu „Senior +”, w tym Dzienne Domy „Senior +” i Kluby „Senior +”) – dofinansowanie na jedną placówkę nie może przekroczyć 20 000 zł. Szczegóły – OGŁOSZENIE O KONKURSIE na podstawie art. 12 c ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.), zwanej dalej: „ustawą” Minister Cyfryzacji ogłasza konkurs na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów. (bip.gov.pl)

 

  1. Organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów działających na rzecz osób starszych – maksymalna kwota dotacji dla oferty na realizację zadania nie może przekroczyć 20 000 zł. Szczegóły – Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych mających na celu doposażenie stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów pn. „Cyfrowe Kluby Seniora”. (bip.gov.pl)

 

Za uzyskaną dotację będzie można zakupić nowy sprzęt (tablet, laptop) do wykorzystania w celu upowszechniania i rozwijania kompetencji cyfrowych seniorów. 

Działania przewidziane w konkursach wpisują się w politykę senioralną rządu i są odpowiedzą na współczesne potrzeby seniorów.

https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/12-milionow-dla-cyfrowych-klubow-seniora

 

Skip to content