Banner Nidzica

DO 30 WRZEŚNIA 2022 ROKU PRZYJMOWANE SĄ ZGŁOSZENIA DO „NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ MARSZAŁKA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 2022 – EDYCJA XXII“.

Poleć

DO 30 WRZEŚNIA 2022 ROKU PRZYJMOWANE SĄ ZGŁOSZENIA DO „NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ MARSZAŁKA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 2022 – EDYCJA XXII“.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne oraz instytucje i organizacje społeczne działające w zakresie pomocy i integracji społecznej z województwa warmińsko-mazurskiego.

Nagrody i wyróżnienia będą  przyznane w dwóch kategoriach:

1)    Indywidualnej dla:
a)    kadry zarządzającej, tj. dyrektora/kierownika jednostki organizacyjnej pomocy i integracji społecznej oraz przewodniczącego/prezesa/lidera organizacji pozarządowej działającej w obszarze pomocy i integracji społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego;
b)    kadry merytorycznej, tj. pracownika jednostki organizacyjnej pomocy i integracji społecznej oraz członka/pracownika organizacji pozarządowej działającej w obszarze pomocy i integracji społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego;
c)    pracownika socjalnego pracującego w środowisku lokalnym.

2)    Zespołowej dla:
a)    jednostki organizacyjnej pomocy i integracji społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego;
b)    organizacji pozarządowej działającej w obszarze pomocy i integracji społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. 

Celem przyznania nagród i wyróżnień jest promocja nowoczesnych oraz twórczych rozwiązań w dziedzinie pomocy i integracji społecznej, w szczególności za:
1)    działania w zakresie kompleksowej pomocy osobom i rodzinom, prowadzącej do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie;
2)    wspieranie społecznej i zawodowej aktywności w zaspokajaniu potrzeb życiowych rodzin;
3)    wypracowywanie i wdrażanie innowacyjnych metod pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym;
4)    aktywizację społeczności lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, w tym organizowanie przedsięwzięć mających na celu integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze środowiskiem lokalnym;
5)    inicjowanie i wdrażanie programów służących zapobieganiu problemom społecznym, w tym m.in. na rzecz wsparcia rodzin, aktywizacji osób starszych, wyrównywania szans edukacyjnych i zawodowych młodzieży, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy, wychodzenia z bezdomności;
6)    realizowanie projektów integracji społecznej skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
7)    wspieranie działalności sektora ekonomii społecznej;
8)    wdrażanie kompleksowych, nowatorskich rozwiązań we współpracy wielu podmiotów w dziedzinie pomocy i integracji społecznej;
9)    wyjątkowo kreatywną postawę i zaangażowanie w realizowaniu zadań z zakresu pomocy i integracji społecznej.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy składać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do 30 września 2022 r. na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

Dokumenty do pobrania: https://warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/aktualnosci/7859-wyroznienia-za-pomoc-i-integracje-spoleczna

Skip to content