Banner Nidzica

Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Poleć

OGŁOSZENIE

 
Działając na podstawie  art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)  ogłaszam II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 
Położenie i  oznaczenie    nieruchomości
powiat nidzicki, obręb 2 miasta Nidzica
Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 155 o pow. 0,0046 ha;  użytek gruntowy – Ba (tereny przemysłowe)
Numer księgi wieczystej
OL1N/00022305/0
Opis nieruchomości
Nieruchomość zabudowana jest budowlą byłej stacji transformatorowej. Budowla ta jest nieczynna, nie jest wyposażona w urządzenia
Przeznaczenie nieruchomości  planie miejscowym
 
 
Nieruchomość położona jest na terenie, który objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzicy i posiada przeznaczenie podstawowe: infrastruktura techniczna.
 
Cena wywoławcza nieruchomości
1.500,00 zł
Wadium
200,00 zł wniesione w pieniądzu
Termin wniesienia opłat
Cenę sprzedaży nieruchomości osiągniętą w przetargu należy zapłacić jednorazowo najpóźniej dzień przed  zawarciem umowy. Koszty  zawarcia umowy  ponosi nabywca.
                
           
Przetarg odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2022 r.  o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Nidzicy, przy ul. Traugutta 23, pokój nr 23.
I przetarg odbył się 6 maja 2022 roku i zakończony został wynikiem negatywnym.
 
W przetargu mogą brać udział osoby, których wadium wpłynie na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Nidzicy BS Nidzica Nr 92 8834 0009 2001 0004 9780 0043 najpóźniej w dniu  11 sierpnia 2022 r.
W przypadku małżeńskiej wspólności majątkowej wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.
 
Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawiania nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
 
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.  
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w podanym miejscu i w terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia,  unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia  przetargu.
 
Szczegółowe informacje odnośnie przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Nidzicy, pokój Nr 45, tel.(89) 625  31 28.
                                                                                                                    
Nidzica, dnia 08.07.2022 r.
                                                                                                                     
w/z STAROSTY
Paweł Przybyłek
WICESTAROSTA
Skip to content