II EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W POWIECIE NIDZICKIM

Zarząd Powiatu w Nidzicy na posiedzeniu w dniu 30 listopada  2021 r. zatwierdził listę zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2022 r. Poniżej lista zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Powiatu Nidzickiego w 2022 r. oraz wyniki głosowania.

Wyniki głosowania


Ostateczna lista propozycji zadań do poddania konsultacjom społecznym

Zarząd Powiatu w Nidzicy na posiedzeniu w dniu 28 października 2021 r. ustalił ostateczną listę propozycji zadań do poddania konsultacjom społecznym. Głosowanie trwa od 2 do 18 listopada 2021 r. . Poniżej lista propozycji zadań i karty do głosowania.

 • Uchwała Zarządu
 • Karta do głosowania NIDZICA
 • Karta do głosowania KOZŁOWO
 • Karta do głosowania JANOWIEC KOŚCIELNY

 

Procedura głosowania:

 1. Wyboru zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego dokonują mieszkańcy powiatu nidzickiego w głosowaniu jawnym, bezpośrednim
  i powszechnym.
 2. Uprawnieni do głosowania są wszyscy mieszkańcy powiatu nidzickiego.
 3. Każda uprawniona osoba może oddać tylko jeden głos na zgłoszone zadanie z gminy w której mieszka – można wypełnić tylko jedną kartę.
  W przypadku stwierdzenia oddania głosów przez jedną osobę na więcej niż jedno zadanie wszystkie głosy oddane przez tę osobę uznane zostaną za nieważne.
 4. Głos oddaje się za pomocą karty do głosowania. Obowiązująca karta do głosowania zamieszczona jest na stronie internetowej  w zakładce Budżet Obywatelski (kartę do głosowania można samodzielnie wydrukować) oraz w siedzibach urzędów, w których można oddać głos.
 5. Wypełnioną kartę do głosowania należy wrzucić do urny w jednym ze wskazanych wyżej miejsc lub wysłać pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica (decyduje data wpływu do Starostwa) w terminie do 18 listopada 2021 r.
 6. Karty do głosowania będą weryfikowane pod kątem spełniania wymogów formalnych. Karty wypełnione niewłaściwie, niezawierające wymaganych danych oraz niezawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych będą uznane za nieważne.
 7. W przypadku stwierdzenia oddania głosu przez osoby nieuprawnione, głosy oddane przez te osoby uznane będą za nieważne.
 8. Ustalanie wyników głosowania polega na zsumowaniu wszystkich ważnych głosów oddanych na każdą propozycję zadań poddanych pod głosowanie.
 9. Za wybrane do realizacji uznaje się zadania, które uzyskały największą liczbę ważnych głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski.
 10. Jeśli środki na realizację kolejnego zadania z listy nie będą wystarczające, uwzględnione zostaną pierwsze z następnych zadań na liście, którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków.
 11. Informacja o wynikach głosowania podawana będzie do publicznej wiadomości przez Zarząd Powiatu Nidzickiego po podjęciu uchwały w sprawie zatwierdzenia zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.
 12. Głosowanie w tym wydawanie kart, odbywa się w godzinach pracy urzędów:
 • w Starostwie Powiatowym w Nidzicy,
 • w Urzędzie Miejskim w Nidzicy,
 • w Urzędzie Gminy w Kozłowie,
 • w Urzędzie Gminy w Janowie,
 • w Urzędzie Gminy w Janowcu Kościelnym

 

Informacja o wynikach głosowania podawana będzie do publicznej wiadomości przez Zarząd Powiatu Nidzickiego po podjęciu uchwały w sprawie zatwierdzenia zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

Wstępna lista przyjętych zadań, które zostaną poddane konsultacjom społecznym poprzez głosowanie mieszkańców i zadań odrzuconych

 • 14 października, 2021
 • 13:08

Zarząd Powiatu Nidzickiego na posiedzeniu w dniu 14 października 2021 r. ustalił wstępną listę przyjętych zadań, które zostaną poddane konsultacjom społecznym poprzez głosowanie mieszkańców i zadań odrzuconych. 

Lista zadań, które zostaną poddane konsultacjom.

OGŁOSZENIE NABORU

Na realizację Budżetu Obywatelskiego Powiatu Nidzickiego zostanie przeznaczona kwota w wysokości 60 000 zł. Łączny koszt realizacji projektów inwestycyjnych tzw. twardych w poszczególnych gminach nie może przekroczyć kwoty 11 000 zł, natomiast łączny koszt realizacji projektów nieinwestycyjnych tzw. miękkich nie może przekroczyć kwoty 2 000 zł.

Propozycje zadań do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego można składać w okresie od 1 września 2021 r. do 23 września 2021 r. na załączonym poniżej formularzu (w formie papierowej: Starostwo Powiatowe w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica lub w formie elektronicznej: sekretariat@).

Szczegóły dotyczące Budżetu Obywatelskiego znajdują się w poniższych załącznikach:

Uchwała – zasady i tryb przeprowadzenia

Uchwała – podział wartości i harmonogram

Załącznik nr 1 – formularz zgłoszenia

Załącznik nr 2 – lista osób popierających

Zał. 1 – formularz zgłoszenia

Zał. 2 – lista osób popierających

 
informacje o poprzedniej edycji