Banner Nidzica

Informacja o zamiarze zobowiązania do udostępnienia nieruchomości w drodze decyzji

Poleć
Informacja o zamiarze zobowiązania do udostępnienia nieruchomości w drodze decyzji
G.6821.33.2021
G.6821.34.2023

Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w zw. z art. 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) informuje o zamiarze zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w obrębie Janowo, gm. Janowo, powiat nidzicki, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami działek 663 o pow. 1,0400 ha i 435 o pow. 0,3800 ha. Udostępnienie ma nastąpić w celu wykonania na nich robót, polegających na demontażu linii napowietrznej SN 15kV.

Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości wszczęte zostanie postępowanie w sprawie udostępnienia nieruchomości.

W związku z powyższym wzywam osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w działek, aby we wskazanym wyżej terminie zgłosiły się do  Starostwa Powiatowego w Nidzicy przy ul. Traugutta 23 (13-100 Nidzica) pok. 45 i udokumentowały swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości, pod rygorem pominięcia ich jako strony w postępowaniu o udostępnienie nieruchomości. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 625 31 28.

Z up. STAROSTY

mgr inż. Iwona Urbanowicz

KIEROWNIK WYDZIAŁU

Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Skip to content