Banner Nidzica

ZINTEGROWANA INFORMACJA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA WARMII I MAZUR W POWIECIE NIDZICKIM

Poleć

Powiat Nidzicki realizuje projekt nr RPWM.03.01.00-28-0050/17, pn. „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nidzickiego poprzez zmodernizowanie istniejącej Ewidencji gruntów i budynków dla gminy Kozłowo, stworzenie bazy  BDOT, modernizacja BDSOG oraz uruchomienie e-usług o wysokim poziomie dojrzałości pozwalających na korzystanie online z cyfrowych zasobów udostępnianych przez Starostwo.

Całkowita wartość zadania wynosi 3 817 327,44 zł. z tego dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego to

3 223 801,77 zł.  Wkład własny  Powiatu Nidzickiego w realizację projektu wynosi 15 %, tj. 593 525,67 zł.

Projekt realizowany był w okresie styczeń 2018 – luty 2020 r.

Skip to content