Banner Nidzica

PROJEKT „NOWOCZESNE SZKOŁY ZAWODOWE W POWIECIE NIDZICKIM”

Poleć

Powiat Nidzicki realizuje projekt nr RPWM.09.03.01-28-0007/17, pn. „Nowoczesne Szkoły Zawodowe w Powiecie Nidzickim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 – Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.1 – Infrastruktura kształcenia zawodowego.

Celem głównym projektu jest  podniesienie poziomu aktywności zawodowej absolwentów ZSZiO w Nidzicy, poprzez stworzenie warunków do nowoczesnego nauczania zawodowego, odzwierciedlającego rzeczywiste warunki pracy w nowoczesnych zawodach. 

Całkowita wartość zadania wynosi 183 075,69 zł z tego dofinansowanie z UE w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego wynosi 155 614,34 zł. Wkład własny Powiatu Nidzickiego w realizację projektu to 27 461,35 zł.

Projekt został zrealizowany w okresie 02.04.2018 – 30.09.2018 r.

Skip to content