Banner Nidzica

E-ADMINISTRACJA W POWIECIE NIDZICKIM

Poleć

Powiat Nidzicki  w dniu 30 września 2019 r. podpisał umowę o dofinansowanie realizacji projektu nr RPWM.03.01.00-28-0049/19, pn. „E-administracja w Powiecie Nidzickim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 – Cyfrowy region, Działanie 3.1 – Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.  

Celem głównym projektu jest  usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych oraz rozszerzenie zakresu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną na terenie działalności Starostwa Powiatowego w Nidzicy.

Całkowita wartość zadania wynosi 867 310,50 zł z tego dofinansowanie z UE w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego wynosi 737 213,92 zł. Wkład własny Powiatu Nidzickiego w realizację projektu to 130 096,55  zł.

Projekt zrealizowany był w okresie 05.04.2019 – 30.06.2021 r.

Skip to content